Do góry
Na dół

grzyby

Informacja ogólna

W Pracowni Genetyki Sądowej zatrudnionych jest dziewięć osób. Trzy z nich  posiadają stopień naukowy doktora, pięć ma status biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Wykonywane analizy obejmują szerokie spektrum badań genetycznych materiału pochodzącego od człowieka, jak również śladów biologicznych pochodzących od zwierząt i grzybów.

Kierownik

dr Tomasz Kupiec

Zakres ekspertyz wykonywanych w Pracowni Genetyki Sądowej

Ujawnianie i identyfikacja rodzaju śladów biologicznych

Ujawnianie śladów biologicznych na różnych podłożach za pomocą oświetlacza kryminalistycznego umożliwiającego zastosowanie światła o różnej długości fali (CrimeLite). Wykrywanie śladów krwi za pomocą luminolu. Identyfikacja rodzaju śladów biologicznych (krew, ślina, nasienie) przy użyciu testów chemicznych oraz immunochromatograficznych: Tetra Barium, Phosphatesmo, Phadebas, PSA, Hexagon Obti, RSID Semen, RSID Saliva.

Metoda akredytowana (procedura PB.G.01).

Identyfikacja genetyczna śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego

Badania różnego rodzaju śladów biologicznych (krew, ślina, nasienie, cebulki włosowe, fragmenty tkanek, ślady dotykowe, wydzieliny, wydaliny itp.). Izolacja DNA ze śladów i materiału porównawczego metodą magnetyczną z wykorzystaniem stacji roboczych QIAsymphony SP/AS, BioRobot M48 i AutoMate Express. Pomiar stężenia DNA metodą qPCR z wykorzystaniem zestawu Quantifiler Trio. Badania śladów biologicznych w zakresie autosomalnych markerów typu STR, markerów płci oraz markerów typu STR chromosomu Y, z wykorzystaniem zestawów  NGM, NGM Detect, Globalfiler, Y-filer Plus, PowerPlex Y23. Elektroforeza produktów amplifikacji z wykorzystaniem analizatora genetycznego 3500xL.

Metoda akredytowana (procedura PB.G.01).

Badania identyfikacyjne szczątków ludzkich

Identyfikacja ofiar katastrof i wypadków, a także badania historyczne – identyfikacja ofiar konfliktów zbrojnych i systemów totalitarnych. Izolacja DNA z materiału pobranego ze szczątków ludzkich (krew, tkanki miękkie, kości) z wykorzystaniem metody magnetycznej (stacje robocze QIAsymphony SP/AS, BioRobot M48 i AutoMate Express) lub organicznej (fenol-chloroform-alkohol izoamylowy). Analiza genetyczna w zakresie autosomalnych markerów typu STR (zestawy Globalfiler i NGM Detect), markerów typu STR chromosomu Y (zestawy Y-filer Plus i PowerPlex Y23) oraz polimorfizmu sekwencji regionów HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA. Analiza pokrewieństwa przy użyciu programów statystycznych (GenoProof® 3, DNA-View).

Metoda akredytowana (procedury PB.G.01 i PB.G.02).

Badania identyfikacyjne trzonów włosów

Wstępna analiza morfologiczna (mikroskopowa) – identyfikacja włosów ludzkich i sierści zwierzęcej, selekcja materiału do badań genetycznych. Izolacja DNA z trzonów włosów metodą magnetyczną  z wykorzystaniem stacji roboczych QIAsymphony SP/AS i BioRobot M48. Analiza genetyczna w zakresie  polimorfizmu sekwencji regionów HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA – amplifikacja oraz sekwencjonowanie metodą Sangera. Elektroforeza produktów sekwencjonowania z wykorzystaniem analizatora genetycznego 3130xL.

Metoda akredytowana (procedura PB.G.02).

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa

Izolacja DNA z materiału porównawczego (wymazy z jamy ustnej, krew) metodą magnetyczną, z wykorzystaniem stacji roboczej BioRobot M48. Analiza genetyczna w zakresie autosomalnych markerów typu STR (zestaw Globalfiler), markerów typu STR chromosomu Y (zestawy Y-filer Plus i PowerPlex Y23) oraz polimorfizmu sekwencji regionów HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA. Analiza pokrewieństwa przy użyciu programów statystycznych (GenoProof® 3, DNA-View).

Metoda akredytowana (procedury PB.G.01 i PB.G.02).

Predykcja niektórych cech fizycznych człowieka oraz pochodzenia biogeograficznego

Predykcja zewnętrznych cech wyglądu człowieka (cech fenotypowych), takich jak kolor włosów i tęczówki oka, a także pochodzenia biogeograficznego, na podstawie analizy polimorficznych pozycji typu SNP. Badanie może być wykonane dla próbek pobranych ze szczątków ludzkich (krew, tkanki kości) lub śladów biologicznych pochodzących od jednej osoby (niebędących mieszaninami materiału genetycznego). Analiza wykonywana z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS) przy użyciu aparatu MiSeq FgX firmy Illumina.

Identyfikacja gatunkowa materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego

Badania różnego rodzaju materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego (wydaliny, wydzieliny, tkanki, sierść, pazury, kości i inne). Ustalenie pochodzenia gatunkowego materiału biologicznego na podstawie analizy sekwencji genu cytochromu b. Amplifikacja oraz sekwencjonowanie metodą Sangera. Elektroforeza produktów sekwencjonowania z wykorzystaniem analizatora genetycznego 3130xL.

Identyfikacja genetyczna śladów biologicznych pochodzących od psów

Badania różnego rodzaju materiału biologicznego pochodzącego od psów (wydaliny, wydzieliny, tkanki, sierść, pazury, kości i inne). Analiza genetyczna w zakresie polimorfizmu sekwencji regionu HV mitochondrialnego DNA. Amplifikacja oraz sekwencjonowanie metodą Sangera. Elektroforeza produktów sekwencjonowania z wykorzystaniem analizatora genetycznego 3130xL.

Identyfikacja gatunkowa grzybów (grzyby trujące i halucynogenne)

Badania różnego rodzaju materiału mogącego zawierać fragmenty owocników lub zarodniki grzybów (susz grzybowy, pozostałości potraw, treść żołądkowa i jelitowa). Ustalenie pochodzenia gatunkowego materiału biologicznego na podstawie analizy polimorfizmu sekwencji regionów ITS1 i ITS2 jądrowego rybosomalnego DNA. Amplifikacja oraz sekwencjonowanie metodą Sangera. Elektroforeza produktów sekwencjonowania z wykorzystaniem analizatora genetycznego 3130xL. Instytut dysponuje własną bazą sekwencji DNA grzybów trujących i halucynogennych.


Pracownia prowadzi badania naukowe w zakresie:

 • poszukiwanie markerów genetycznych pozwalających na predykcję cech fizycznych człowieka,
 • poszukiwanie markerów genetycznych użytecznych w celu identyfikacji gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt,
 • badania walidacyjne i wdrożeniowe nowych zestawów do analizy genetycznej,
 • badania walidacyjne i wdrożeniowe nowej aparatury badawczej,
 • badania nad usprawnieniem i zwiększeniem wydajności procesu izolacji DNA
  ze śladów biologicznych,
 • zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w genetyce sądowej do analizy markerów DNA jądrowego i mitochondrialnego.

Wyposażenie pracowni - aparatura badawcza:

 • trzy automatyczne stacje robocze do izolacji DNA: QIAsymphony SP/AS (Qiagen), BioRobot M48 (Qiagen) i AutoMate Express (Life Technologies),
 • dwa urządzenie do Real Time PCR: 7500 Real Time PCR System (Life Technologies),
 • automatyczne stacje pipetujące: Freedom EVO 100 i Freedom EVO 75 (Tecan),
 • automatyczna stacja do elektroforezy kapilarnej – QIAxcel (Qiagen),
 • trzy termocyklery: GeneAmp PCR System 9700 oraz VeritiTM Dx 96-well (Life Technologies),
 • dwa analizatory genetyczne: 3130 xL i 3500 xL (Life Technologies),
 • profesjonalny zestaw do dokumentacji fotograficznej dowodów rzeczowych,
 • aparat do sekwencjonowania typu MPS (NGS) - MiSeq FgX (Illumina),
 • pirosekwenator PyroMark Q24 (Qiagen),
 • zestaw do automatycznej archiwizacji izolatów DNA, w którego skład wchodzą: układarka do próbek SampleArray (Thermo Fisher), Skaner kodów 2D, urządzenia do automatycznego odkręcania/zakręcania probówek (decappery) oraz oprogramowanie FreezerPro.

Wybrane publikacje naukowe

 1. Branicki, W., Brudnik, U., Draus-Barini, J., Kupiec, T., Wojas-Pelc, A. (2008). Association of the SLC45A2 gene with physiological human hair colour variation. Journal of Human Genetics, 53, 966-971.
 2. Branicki, W., Brudnik, U., Kupiec, T., Wolańska-Nowak, P., Szczerbińska, A., Wojas-Pelc, A. (2008). Association of polymorphic sites in the OCA2 gene with eye colour using the tree scanning method. Annals of Human Genetics, 72, 184-192.
 3. Branicki, W., Kalista, K., Kupiec, T., Wolańska-Nowak, P., Zołędziewska, M., Lessig, R. J. (2005). Distribution of mtDNA haplogroups in a population sample from Poland, Forensic Science, 50, 732-733.
 4. Branicki, W., Kupiec, T., Pawlowski, R. (2003). Validation of cytochrome b sequence analysis as a method of species identification. Journal of Forensic Science, 48, 83-87.
 5. Wolańska-Nowak, P. (2000). Application of subpopulation theory to evaluation of DNA evidence. Forensic Science International, 11, 63-69.

  STRONA GŁÓWNA