Do góry
Na dół


Informacja ogólna
W Pracowni Daktyloskopii i Antropologii Sądowej zatrudnieni są biolodzy i chemicy. Spośród nich pięć osób ma status biegłego:
• dwóch z zakresu daktyloskopii oraz badania szkieletów,
• jeden z zakresu daktyloskopii oraz antropologicznej analizy obrazu,
• jeden wyłącznie z zakresu daktyloskopii,
• jeden wyłącznie z zakresu antropologicznej analizy obrazu.

Kierownik
mgr Andrzej Czubak
p.o. kierownika Daktyloskopii i Antropologii Sądowej 

Działalność opiniodawcza
W Pracowni badane są ślady i materiał ludzki (ślady daktyloskopijne, wizerunki osób oraz kości), dlatego badania prowadzone są w trzech zakresach.

  • W zakresie daktyloskopii wykonywane są badania mające na celu ujawnienie i identyfikację śladów linii papilarnych pozostawionych na różnego rodzaju podłożach, przy zastosowaniu metod optycznych, chemicznych i fizycznych.
  • W zakresie analizy obrazu badania obejmują analizę cech opisowych i pomiarowych twarzy oraz sylwetki osób zarejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach: zdjęciach, portretach pamięciowych, zapisach z kamer CCTV z miejsc publicznych.
  • W zakresie analizy szkieletów odróżniane są kości ludzkie od zwierzęcych, ustalany jest czas zalegania szkieletów na miejscu zdarzenia, określana jest płeć, wiek, wzrost i inne cechy indywidualne, wykonywana jest również rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu twarzy i superprojekcja.


Działalność naukowa
Prowadzone w pracowni badania naukowe mają ścisły związek z działalnością opiniodawczą, dotyczą wykorzystania i testowania nowych i słabo rozpowszechnionych środków ujawniających oraz metod starszych w celu ich efektywniejszego wykorzystania. Badane są również metody nieniszczące na podłożach wrażliwych.

W badaniu szkieletu poszukiwane są metody pozwalające na dokładniejszą ocenę czasu spoczywania kości, zaś w rekonstrukcji wyglądu na podstawie czaszki testowane są nowoczesne techniki komputerowe.

Działalność szkoleniowa
Biegli Pracowni prowadzą wykłady dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - dla studentów wydziału Prawa i Biologii, a także dla Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów - dla prawników czynnych wszystkich szczebli.