Do góry
Na dół

Informacja ogólna

W Pracowni zatrudnionych jest sześć osób, z których pięć ma status biegłego, a dwie stopień naukowy doktora.

Kierownik

mgr Ewa Fabiańska
Tel. 12/618-57-74

Zakres wykonywanych ekspertyz

W Pracowni wykonywane są badania z zakresu identyfikacji pisma ręcznego i biometrycznych podpisów elektronicznych, a także technicznej ekspertyzy dokumentów.

Analiza pismoznawcza zmierzająca do potwierdzenia bądź wykluczenia pochodzenia przedstawionego do badań rękopisu (podpisu lub dowolnego zapisu) od wskazanej osoby prowadzona jest metodą graficzno-porównawczą, obejmującą wszechstronną analizę indywidualnych zespołów cech graficznych pisma.

W związku z postępującą komputeryzacją wszystkich dziedzin życia, coraz większą popularność zdobywają obecnie dokumenty elektroniczne uwierzytelniane odręcznym podpisem za pomocą urządzeń typu signature-pad. Wraz ze statycznym wizerunkiem podpisu, w pliku dokumentu rejestrowane są zaszyfrowane dane biometryczne, związane z tempem kreślenia i siłą nacisku. Ekspertyza tego rodzaju sygnatur łączy elementy tradycyjnych badań pismoznawczych oraz statystyczną analizę danych liczbowych. Kwalifikują się do niej zatem podpisy zawierające komplet informacji biometrycznych, m.in. zarejestrowane w uruchomionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO).

Wykonywane ekspertyzy dokumentów dotyczą przekazu informacji w postaci śladu graficznego (np. zapisu, nadruku czy odcisku pieczątki) na papierze lub innym podłożu. Podstawowymi metodami wykorzystywanymi podczas analizy technicznej dokumentów są metody optyczne, spektroskopia Ramana i badania elektrostatyczne pisma wgłębionego. Wykorzystywana jest w nich nowoczesna aparatura, m.in. mikroskopy stereoskopowe, komparator spektralny, spektroskopy ramanowskie i aparat ESDA, umożliwiająca:

• ustalenie techniki sporządzenia zapisów i nadruków
• porównywanie właściwości fizykochemicznych oraz różnicowanie materiałów kryjących (np. past długopisowych, żeli, atramentów, tonerów, atramentów drukarkowych),
• badania papieru,
• badania wydruków, maszynopisów i odcisków pieczątek,
• ustalanie kolejności naniesienia na dokument poszczególnych elementów graficznych (np. poprzez badania krzyżujących się linii),
• weryfikację autentyczności dokumentów zabezpieczonych,
• ujawnianie i odczytywanie pisma wgłębionego,
• odczytywanie zakreślonych, wywabionych bądź częściowo usuniętych zapisów.

Poza działalnością opiniodawczą biegli prowadzą prace badawcze, których tematyka powiązana jest ściśle z zakresem działalności eksperckiej.

Zespół Pracowni od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach biegłości (PT) i porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC). Jego pracownicy prowadzą również szkolenia przeznaczone dla prokuratorów i sędziów, a także studentów uczelni krajowych i zagranicznych.

Pracownia bierze aktywny udział w działalności odpowiednich grup roboczych działających w ramach Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI), tj.: Europejskiej Sieci Ekspertów z Zakresu Badania Pisma Ręcznego (ENFHEX) oraz Grupy Roboczej Europejskich Ekspertów z Zakresu Badania Dokumentów (EDEWG).

Wybrane publikacje:

Dziedzic T., Pająk M., Pismo osoby oburęcznej (studium przypadku), [w:] Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów, Materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, red. Z. Kegel, Wrocław 2008, 89-97.
Fabiańska E., Kotarba-Pawłowicz A., Zespół Downa a pismo. [w:] Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości, red. H. Kołecki, Poznań 2008, 155-164.
Kunicki M., Kotarba-Pawłowicz A., A problematic indentation in the immediate vicinity of a disputed signature on a notarial testament, Problems of Forensic Sciences 2012, Vol. 90 (XC), s. 146-154.
Kunicki M., Fabiańska E., Parczewski A., Raman spectroscopy supported by optical methods of examination for the purpose of differentiating blue gel pen inks, Problems of Forensic Sciences 2013, vol. 95, s. 627-641.
Kunicki M., Fizykochemiczne badania dokumentów. Część 2, w Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, pod red. J. Zięby-Palus, Kraków 2015, s. 187-206.
Dziedzic T., The influence of Lying Body Position on Handwriting, [w:] Journal Of Forensic Sciences, January 2016, Vol. 61, s. 177-183.
Dziedzic T., Biometryczny podpis elektroniczny, [w:] Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki, red. Goc M., Tomaszewski T., Lewandowski R., Warszawa 2016, s. 93-102.
Dziedzic T., Badania identyfikacyjne pisma ręcznego i biometrycznych podpisów elektronicznych, [w:] Ekspertyza Sądowa. Zagadnienia wybrane, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2017, s. 552-575.
Fabiańska E., Kunicki M., Ekspertyza dokumentów, [w:] Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2017, s. 576-600.