Do góry
Na dół

Informacja Ogólna

Pracownia Badania Mikrośladów zatrudnia 11 osób, z czego 9 osób ma status biegłego. Wśród zatrudnionych 1 osoba ma tytuł profesora, 4 osoby stopień doktora habilitowanego a 3 osoby stopień doktora.

Kierownik

Prof. dr hab. Janina Zięba-Palus
tel.: +48 12 618 57 00 wew. 765

W pracowni wykonywane są ekspertyzy z zakresu następujących badań:

 • drobin lakierów – celem ich identyfikacji oraz porównania pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych z materiałem odniesienia oraz z danymi zawartymi w specjalistycznych bazach danych, m. in. europejską bazą lakierów samochodowych EUCAP, co umożliwia wytypowanie marki i modelu samochodu z którego pochodzi dany ślad (badania akredytowane);
 • fragmentów pojedynczych włókien – celem identyfikacji i ustalenia związku pomiędzy dwiema lub więcej osobami (na podstawie badań odzieży, zabezpieczonych mikrośladów, ścinków paznokci), osobą i przedmiotem (nożem, elementem wnętrza pojazdu), osobą i zdarzeniem (badania akredytowane);
 • śladów traseologicznych w celu identyfikacji obuwia lub opon, które dany ślad pozostawiły (badania akredytowane);
 • śladów materiałów polimerowych np. tworzyw sztucznych, gumy, taśm samoprzylepnych, klejów - celem porównania pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych z materiałem odniesienia;
 • okruchów szkła – celem ustalenia ich kategorii użytkowej oraz porównania z materiałem porównawczym;
 • śladów w postaci wyrobów tekstylnych (głównie odzieżowych) – analizujemy i porównujemy budowę, skład, skutki uszkodzeń pod wpływem czynników destrukcyjnych, np. termicznych, użytkowych;
 • pozostałości powystrzałowych – celem powiązania osób z faktem użycia broni palnej, ew. typowania rodzaju amunicji;
 • przestrzelin w odzieży i fragmentach tkanek – celem ustalenia wlotu i wylotu pocisku a także oceny odległości strzału oraz rekonstrukcji zdarzenia;
 • łusek nabojów, ew. drobin pobranych z ich wnętrza (za pomocą wymazówek lub na stolik do mikroskopii elektronowej) – celem porównania z innymi dowodami i potwierdzenia użycia danej amunicji w zdarzeniu;
 • odzieży osób obecnych na miejscu postrzału, ew. tapicerka kabiny samochodowej – w celu ujawnienia pozostałości powystrzałowych i zbadania ich rozkładu (cech przydatnych podczas rekonstrukcji zdarzenia);
 • materiałów pisarskich, takich jak tonery, farby drukarskie, atramenty i pasty długopisowe, najczęściej występujące na podłożu (papierze w formie linii pisma, druku) a także papier, celem identyfikacji głównych składników i określenia przynależności grupowej;
 • próbek z pogorzeliska, celem wykrycia i identyfikacji środka użytego do zainicjowania pożaru;
 • rozpuszczalników i ciekłych produktów ropopochodnych, celem ich identyfikacji;
 • próbek środowiskowych i biologicznych (np. woda, gleba, materiał sekcyjny), celem wykrycia i identyfikacji obecnych w nich lotnych związków organicznych (np. rozpuszczalników, cieczy ropopochodnych);
 • próbek materiałów wybuchowych oraz próbek z miejsca wybuchu celem wykrycia, identyfikacji i określenia właściwości materiału wybuchowego;
 • ręcznych miotaczy gazu - celem ustalenia ich zawartości, w szczególności rodzaju i właściwości obecnych w nich środków drażniących;
 • materiałów zabezpieczonych w sprawach związanych z użyciem środków drażniących (np. odzież podejrzanego, poszkodowanego, próbki z miejsca zdarzenia) celem wykrycia i identyfikacji środka drażniącego i przeprowadzenia porównania np. z miotaczem gazu zabezpieczonym od podejrzanego;
 • śladów mechanoskopijnych w postaci uszkodzeń m.in. odzieży, opon, zamków w celu identyfikacji narzędzia, w wyniku działania którego one powstały, żarówek samochodowych, celem ustalenia czy świeciły się one w momencie wypadku, obuwia pieszych, celem ustalania kierunku ich przemieszczania się w momencie wypadku, kluczy samochodowych, sfałszowanych monet, pasów bezpieczeństwa dla stwierdzenia czy były one zapięte w momencie wypadku;
 • śladów krwawych, w tym tych słabo widocznych na podłożu, celem określenia mechanizmu ich powstawania;
 • nieznanych materiałów – celem ich identyfikacji.

W Pracowni przeprowadza się także kryminalistyczną rekonstrukcję zdarzenia na podstawie akt sprawy i wyników badań dowodów rzeczowych, ustala się mechanizm upadku z wysokości, zadawania ciosów i powstania obrażeń.

Wyposażenie Pracowni stanowi nowoczesna aparatura badawcza, m.in. :

 • skaningowy mikroskop elektronowy ze spektrometrem promieniowania X (SEM-EDX)
 • mikrospektrometr fluorescencji promieniowania rentgenowskiego (µXRF)
 • chromatograf gazowy ze spektrometrem mas i desorberem termicznym (TD-GC-MS)
 • spektrometr mas z potrójnym analizatorem kwadrupolowym (TQ MS)
 • wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem typu szeregu diod (HPLC-DAD)
 • spektrometr ramanowski
 • trzy spektrometry w podczerwieni (IR), w tym jeden z przystawką do pomiaru metodą całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR)
 • stereoskopowy mikroskop porównawczy
 • mikroskopy optyczne: 4 mikroskopy stereoskopowe, mikroskop polaryzacyjny, mikroskop fluorescencyjny
 • mikrospektrofotometr dla zakresu ultrafioletu i światła widzialnego UV-VIS
 • urządzenie TrasoScan do ujawniania, m. in. śladów traseologicznych i daktyloskopijnych

Działalność naukowa

Aktualnie w Pracowni prowadzone są badania nad:

 • badaniem zmian starzeniowych papieru i szacowaniem czasu sporządzenia dokumentu,
 • oceną przydatności spektroskopii ramanowskiej w ustaleniu kolejności naniesienia krzyżujących się linii graficznych,
 • hybrydowymi modelami ilorazu wiarygodności jako narzędziem do oceny wartości dowodowej wielowymiarowych danych fizykochemicznych,
 • różnicowaniem barwnych włókien bawełnianych o dużym rozpowszechnieniu w środowisku,
 • pozostałościami po wystrzale z broni palnej z użyciem nowych typów amunicji oraz drobinami innego pochodzenia, dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej,
 • różnicowaniem lakierów samochodowych na podłożach metalowych i z tworzywa sztucznego,
 • identyfikacją śladów mechanoskopijnych powstałych na kluczach przy ich kopiowaniu,
 • oceną zmienności względnego składu kapsaicynoidów w gazach typu OC i możliwości wykorzystania tej zmienności do rozróżnienia preparatów tego rodzaju oraz ich śladów na materiale dowodowym.

Działalność edukacyjna i popularyzatorska

 • prowadzenie ćwiczeń dla studentów specjalności Chemia Sądowa, Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • opieka naukowa nad pracami magisterskimi i doktorskimi przeprowadzanymi przez studentów uczelni wyższych m.in. Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz biologii sądowej (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie);
 • udział w Małopolskiej Nocy Naukowców;
 • działalność wydawnicza

Mikroslady net