Do góry
Na dół

Informacja ogólna

W Pracowni zatrudnieni są: chemicy, analitycy medyczni, biolodzy i inżynierowie ochrony środowiska. Pięciu pracowników posiada stopień naukowy doktora, dwóch - doktora habilitowanego. Pracownia zatrudnia 9 biegłych, spośród których dwie osoby posiadają specjalizację z toksykologii, a trzy - z laboratoryjnej toksykologii sądowej, przy czym dwie z nich dodatkowo z laboratoryjnej toksykologii medycznej. Pięciu pracowników jest diagnostami laboratoryjnymi.

Kierownik

dr Wojciech Lechowicz
tel. 126185764

Działalność opiniodawcza

Pracownia wykonuje badania ludzkiego materiału biologicznego (płynów ustrojowych, wycinków narządów wewnętrznych, włosów) i nie biologicznego (badanego w związku z podejrzeniem zatrucia osób) w celu wykazania lub wykluczenia obecności oraz oznaczenia takich grup substancji, jak:
• środki odurzające i substancje psychotropowe;
• substancje działające podobnie do alkoholu;
• składniki aktywne preparatów farmakologicznych;
• środki ochrony roślin;
• lotne związki organiczne;
• inne trucizny organiczne pochodzenia roślinnego i syntetycznego;
• toksyczne metale i niemetale;
• aniony;
• substancje żrące, drażniące i duszące.
Zakres wykonywanych ekspertyz zależy od pytań zawartych w postanowieniach organów procesowych. Wyniki są interpretowane z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia.
Niektóre badania istotne z punku widzenia opiniowania wchodzą w zakres akredytacji Nr AB 1567 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Proces poszerzania akredytacji o nowe metody stał się jednym z kierunków rozwoju Pracowni.
Pracownia uczestniczy w międzynarodowych testach kompetencji organizowanych przez: Niemieckie Towarzystwo Toksykologii i Chemii Sądowej (GTFCh) oraz Institute and Out-Patient Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine of the University Erlangen-Nuremberg program - The German External Quality Assessment Scheme (G-EQUAS).
Zalecenia dotyczące poprawnego przygotowania próbek do transportu:

Badania materiału biologicznego w Pracowni Analiz Toksykologicznych. (pdf)

Działalność naukowa:

Badania naukowe prowadzone w Pracowni są związane z działalnością opiniodawczą, a ich podstawowym celem jest rozwiązywanie pojawiających się w ekspertyzach problemów, m.in. związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi (składniki tzw. dopalaczy).
Największym realizowanym projektem badawczym realizowanym w Pracowni był 4-letni unijny projekt DRUID. Jednym z jego celów było oszacowanie liczby kierowców, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, będąc pod wpływem alkoholu i/lub środków podobnie działających do alkoholu. Projekt został wyróżniony przez ICADTS nagrodą Widmarka.
W Pracowni prowadzone są także badania z dziedziny adaptacji i wdrażania do praktyki eksperckiej nowych metod analitycznych oraz opracowania procedur analitycznych do badania materiału biologicznego na zawartość śladowych ilości metali (Hg, As, Pb, Cd, Pt, Cr, Ni, Ba i Tl) oraz ustalania poziomów referencyjnych wymienionych metali oraz ich stężeń spotykanych w przypadkach zatruć w różnych materiałach biologicznych.

Działalność szkoleniowa:

Eksperci w ramach kursów doskonalących i specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych prowadzą szkolenia z zakresu analityki toksykologicznej dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i prawników.
Pracownia w ramach Zakładu Toksykologii Sądowej corocznie, od ponad trzydziestu lat, jest współorganizatorem Konferencji Toksykologów Sądowych.