Rada Naukowa Instytutu Ekspertyz Sądowych

Przewodniczący
prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski

Wiceprzewodniczący
dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM

Sekretarz
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus

Członkowie

Dyrektor Instytutu
 dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
-

dr hab. Piotr Adamowicz, prof.  IES
dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES
mgr inż. Piotr Ciępka
prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk
prof. dr hab. Zbigniew Janeczko
dr Tomasz Kupiec
dr Marcin Strzelec
dr inż. Jan Unarski
mgr Ewa Wach
dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES
dr Marcin Wielec
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG