Do góry
Na dół

Kala net

Dr hab. Maria Kała urodziła się w Krakowie. W 1973 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie chemii. Jeszcze w trakcie studiów została zatrudniona jako stażysta-technik w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Instytutowi pozostała wierna aż do przejścia na emeryturę w dniu 31 grudnia 2017 roku.
Maria Kała przez długie lata była związana z Zakładem Toksykologii Sądowej IES, przez ponad dekadę pełniąc funkcję jego kierownika. Pokonując kolejne szczeble kariery naukowej, pracowała tam jako stażysta-technik, inżynier, asystent, starszy asystent, adiunkt i docent, a w końcowych latach swego zatrudnienia została profesorem nadzwyczajnym. Doktorat obroniła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, a habilitację uzyskała na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest biegłym z zakresu toksykologii sądowej, specjalistą drugiego stopnia w zakresie toksykologii. Jej głównym obszarem zainteresowań jako biegłego i naukowca były narkotyki, leki i inne trucizny w kontekście oddziaływania na ludzki organizm, z tego też powodu została zaproszona do współredagowania niezwykle cenionego wśród toksykologów sądowych na całym świecie podręcznika „Clarke's analysis of drugs and poisons”. Była także aktywnie uczestniczącym w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Toksykologów Sądowych (TIAFT) przedstawicielem Polski, a w 1999 roku zorganizowała doroczne spotkanie jego członków w Krakowie.
W 2007 roku została zastępcą dyrektora ds. naukowych, a w roku 2009 – dyrektorem Instytutu Ekspertyz Sądowych.
W roku powołania dr hab. Marii Kały na stanowisko dyrektora doszło do znaczącej zmiany statusu prawnego Instytutu, który przestał być jednostką naukowo-badawczą, a stał się państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Ta zmiana istotnie wpłynęła przede wszystkim na możliwość uzyskiwania środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych – dopiero po kilku latach usilnych starań ze strony Pani Dyrektor Instytut ponownie mógł zacząć ubiegać się o krajowe i zagraniczne granty naukowe. Niezależnie od statusu prawnego – to właśnie w czasie niespełna dekady, podczas której kierowała ona Instytutem – w obszarze działalności naukowej doszło do największego rozwoju Instytutu: tytuł doktora habilitowanego w różnych dziedzinach nauk sądowych otrzymało w tym okresie aż dziewięcioro pracowników, z których większość została profesorami nadzwyczajnymi. Badania prowadzone w czasie kierowania przez Marię Kałę Instytutem Ekspertyz Sądowych stały się także podstawą wielu doktoratów. Mimo kryzysu finansowego panującego wówczas w Polsce i na świecie Pani Dyrektor potrafiła utrzymać poziom inwestowania w nowoczesny sprzęt badawczy, a prowadzone na nim prace sprzyjały podwyższeniu jakości wydawanych przez Instytut opinii.
Innym obszarem, w którym postęp Instytut zawdzięcza Marii Kale, jest akredytacja metod badawczych. Będąc jego dyrektorem, doprowadziła ona do zakończenia przygotowań, które miały na celu uzyskanie przez Instytut jako laboratorium badawcze akredytacje na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie badań daktyloskopijnych, genetycznych i toksykologicznych, a w następnych latach skutecznie zabiegała o rozszerzenie zakresu akredytacji na kolejne obszary badań, m.in. kryminalistyczne badanie włókien, lakierów, pisma ręcznego i dokumentów czy mechanoskopię. W efekcie tych dążeń w chwili obecnej wielu pracowników Instytutu jest obecnie auditorami technicznymi, wspomagając Polskie Centrum Akredytacji i zagraniczne jednostki akredytacyjne w przeprowadzaniu oceny laboratoriów.

Powrót-historia