Fundusze europejskie

ZAKUP I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ OPINIODAWCZĄ INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

 Program operacyjny  Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 Oś priorytetowa  II E-administracja i otwarty rząd
 Działanie  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
 Numer naboru  POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17

Cele projektu

Celem głównym projektu jest usprawnienie działania Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przez cyfryzację procesów i procedur back office jednostki w obszarach:

 1. zarządzania dokumentacją Instytutu,
 2. transparentności i otwartość działania jednostki,
 3. bezpieczeństwo danych,
 4. interoperacyjność systemów oraz podniesienie cyfrowych kompetencji pracowników.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Optymalizację pracy Instytutu Ekspertyz Sądowych w zakresie działalności badawczej i     opiniodawczej w tym obiegu dokumentów, przez wdrożenie systemu      informatycznego usprawniającego    funkcjonowanie Instytutu, zapewniającego interoperacyjność jego działania oraz poprawę     bezpieczeństwa przetwarzania i    przechowywania danych.
 2. Usprawnienie dwukierunkowej, elektronicznej, komunikacji z odbiorcami Instytutu Ekspertyz Sądowych (elektroniczna skrzynka podawcza).
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników jednostki.
 4. Dostosowanie infrastruktury systemów teleinformatycznych w celu poprawy kontaktów pomiędzy   odbiorcami a Instytutem.

Projekt wpisuje się w „Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, opracowaną i realizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego realizacja pozwoli przede wszystkim na poprawę sprawności postępowań przygotowawczych i sądowych, poprzez skrócenie czasu wydawania opinii. Stworzona zostanie również możliwość szerszego wykorzystania narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej (między podmiotami strategii) i zewnętrznej (interesariusze). Proces informatyzacji zostanie wykorzystany w procesie obsługi obywateli (m.in. poprzez digitalizację akt), a także poprawi sprawność w ramach istniejącego wpływu spraw, poprzez usprawnienie procedur wewnętrznych, specjalizację czy wsparcie procesów narzędziami informatycznymi.

Planowane efekty

Przewiduje się, że efektem projektu będą:

 1. Zintegrowany system informatyczny do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 2. Zdigitalizowane zasoby informacyjne IES,
 3. Zmodernizowana, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, serwerownia IES,
 4. Powiększone kompetencje zespołów pracowników IES.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do usprawnienia:

 1. Obsługi dokumentów i korespondencji przychodzącej i wychodzącej, związanej z realizacją spraw oraz korespondencji wpływającej i wychodzącej z IES,
 2. Obsługi działalności opiniodawczej, w ramach procesów związanych z rejestracją sprawy, dekretacją, zakończeniem sprawy oraz z zarządzaniem decyzjami,
 3. Obsługi interesantów w zakresie zarządzania podmiotami oraz komunikacją z nimi,
 4. Sprawozdawczości i raportowania przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych oraz raportów,
 5. Obsługi procesów związanych z organizacją oraz przepływem pracy (workflow),
 6. Obsługi procesów administracyjnych min. tworzenia i edycji formularzy elektronicznych.

Zrealizowanie działań zaplanowanych w ramach projektu niezbędne jest też w celu zapewnienia interoperacyjności z innymi systemami administracji państwowej.

Efekty te będą możliwe do osiągnięcia dzięki poprawie warunków funkcjonowania IES, dla którego podstawowymi korzyściami z wdrożenia projektu będą:

 1. Przejrzyste i skuteczne zarządzanie działalnością Instytutu,
 2. Przyspieszenie wykonywania badań w ramach ekspertyz, a w konsekwencji skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii,
 3. Łatwy i szybki dostęp do pełnej dokumentacji spraw, przechowywanej w postaci zapisów cyfrowych i dostępnej dla osób upoważnionych,
 4. Możliwość udostępniania instytucjom wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania opinii Instytutu w postaci elektronicznej zatwierdzonej podpisem kwalifikowanym,
 5. Zmniejszenie zużycia papieru i przestrzeni przeznaczonej na archiwum zakładowe.

Projekt wpisuje się w „Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, opracowaną i realizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego realizacja pozwoli przede wszystkim na poprawę sprawności postępowań przygotowawczych i sądowych, poprzez skrócenie czasu wydawania opinii. Stworzona zostanie również możliwość szerszego wykorzystania narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Proces informatyzacji zostanie wykorzystany w procesie obsługi obywateli, a także usprawnieni realizację procedur wewnętrznych.

Wartość projektu

3 499 775,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 961 859,58 PLN


Fundusze