Do góry
Na dół

UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Instytut od lat prowadzi badania naukowe w dziedzinie kryminalistyki, toksykologii, wypadków drogowych, DNA i psychologii:

Pracownia Genetyki Sądowej /badania śladów biologicznych: analiza DNA/

 • poszukiwanie markerów genetycznych pozwalających na predykcję cech fizycznych człowieka;
 • wdrożenie teorii sieci bayesowskich do interpretacji wyników badań o charakterze sądowym;
 • poszukiwanie markerów genetycznych użytecznych w celu identyfikacji różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Pracownia Analiz Toksykologicznych

Badania naukowe prowadzone w Pracowni są związane z działalnością opiniodawczą, a ich podstawowym celem jest rozwiązywanie pojawiających się w ekspertyzach nowych problemów.
Największym realizowanym projektem badawczym realizowanym w Pracowni był 4-letni unijny projekt DRUID. Jednym z jego celów było oszacowanie liczby kierowców, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, będąc pod wpływem alkoholu i/lub środków podobnie działających do alkoholu. Projekt został wyróżniony przez ICADTS nagrodą Widmarka.
W Pracowni prowadzone są także badania z dziedziny adaptacji i wdrażania do praktyki eksperckiej nowych metod analitycznych oraz opracowania procedur analitycznych do badania materiału biologicznego na zawartość śladowych ilości metali (Hg, As, Pb, Cd, Pt, Cr, Ni, Ba i Tl) oraz ustalania poziomów referencyjnych wymienionych metali oraz ich stężeń spotykanych w przypadkach zatruć w różnych materiałach biologicznych.

Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków 

Głównym tematem badań naukowych prowadzonych w Pracowni jest profilowanie narkotyków. Pracownicy realizowali w ostatnich latach dwa projekty z zakresu profilowania narkotyków, dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • „Opracowanie procedury profilowania narkotyków zmodyfikowanych typu amfetaminy dla celów operacyjnych i sądowych”;
 • „Opracowanie analityczno-chemometrycznego modelu profilowania halucynogennych amfetamin (ekstazy) dla potrzeb bazy danych narkotyków” .

Ponadto realizowane są projekty badawcze i rozwojowe dotyczące innych aspektów analizy środków odurzających i substancji psychotropowych, w szczególności badania nowych substancji pojawiających się na nielegalnym rynku narkotykowym („dopalacze”, „narkotyki projektowane”), jak również problematyki badań alkoholu w materiale biologicznym (np. dotyczących porównania zawartości wody w krwi pobranej od osób żywych i krwi pobranej podczas sekcji zwłok), precyzji i dokładności analizatorów wydechu oraz oznaczania benzoesanu denatonium („Bitrexu”) w napojach alkoholowych.

Pracownia Badania Mikrośladów

Pracownicy realizowali w ostatnich latach projekty badawcze finansowane, m.in. przez NCBiR, EU oraz Instytut Ekspertyz Sadowych z zakresu:

 • Wpływ niejednorodności składu chemicznego na możliwość identyfikacji i dyskryminacji śladów polimerowych metodami spektrometrycznymi i chromatograficznymi,
 • Kompleksowe badania śladów po wystrzale z broni palnej w otoczeniu osoby strzelającej,
 • Ocena możliwości różnicowania śladów w formie pojedynczych włókien z wykorzystaniem metod mikrospektrometrycznych,
 • Badanie zmian starzeniowych papieru i szacowanie czasu powstania dokumentu,
 • Wypracowanie założeń odnośnie konstruowania baz danych cech fizykochemicznych umożliwiających oszacowanie nieobciążonych estymatorów parametrów stosowanych w modelach ilorazu wiarygodności,
 • Interpretacja danych cech fizykochemicznych z wykorzystaniem modeli hybrydowych łączących metody chemometryczne i modele ilorazu wiarygodności,
 • Wykrywanie i identyfikacja śladów środków wybuchowych w materiale z miejsca eksplozji, dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

Zakład Psychologii Sądowej

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Zakładzie jest ściśle związana z praktyką. W ostatnich latach realizowano projekty badawcze dotyczące:

 • standardów opiniowania psychologicznego;
 • kryteriów oceny kompetencji wychowawczych osób rywalizujących o powierzenie władzy rodzicielskiej;
 • normalizacji i walidacji testu Rorschacha według systemu Exnera,
 • samobójstw wśród dzieci i młodzieży;
 • wpływu osób trzecich na decyzję samobójcy;
 • czynników osobowościowych i sytuacyjnych warunkujących dokonanie poważnych przestępstw seksualnych;
 • czynników wpływających na zmiany wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych;
 • kryteriów psychologicznych rozumienia przez dzieci prawa do odmowy zeznań;
 • psychologicznych skutków cyberprzemocy;
 • struktury psychopatii na tle różnic międzypłciowych;
 • psychologicznych i psychiatrycznych kryteriów unieważnienia oświadczenia woli w procesie cywilnym.


Prace doktorskie zrealizowane w IES (od 2004 r.)

Zastosowanie spektroskopii Ramana w badaniu niebieskich lakierów samochodowych – ocena wartości dowodowej widm w podejściu klasycznym oraz z zastosowaniem metod chemometrycznych i statystycznych.
dr Aleksandra Michalska, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, Prof. IES
Na wniosek obu recenzentów praca doktorska została wyróżniona przez Radę Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Data nadania stopnia doktora: 27 marca 2018 roku.

Differentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes
dr inż. Agnieszka Martyna, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, Prof. IES
Na wniosek obu recenzentów praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Praca została nagrodzona w 2017 przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej (nagroda firmy Polygen).
Data nadania stopnia doktora: 15 września 2016 roku.

Wykorzystanie zaawansowanych metod instrumentalnych wspomaganych metodami statystycznymi i chemometrycznymi w fizykochemicznych badaniach kryminalistycznych.
dr hab. Grzegorz Zadora, doktor habilitowany nauk chemicznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 15 września 2016 roku.

Analiza śladów pożarowych metodą ATD-GC/MS
dr Rafał Borusiewicz, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. J. Zięba-Palus
Data nadania stopnia doktora: 27 stycznia 2005 roku.

Dyspozycje psychiczne a kompetencje wychowawcze rodziców rywalizujących o sprawowanie opieki nad dziećmi po rozbiciu rodziny
dr Alicja Czerederecka, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
promotor: dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta

Struktura agresji a wybrane osobowościowe korelaty zachowań przestępczych dorosłych kobiet
dr Agnieszka Haś, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
promotor: prof. dr hab. Józef K. Gierowski

Zastosowanie metod chemometrycznych do porównywania i klasyfikacji fragmentów szkła na podstawie współczynnika załamania światła. Wykorzystanie w kryminalistyce
dr Maria Pawluk-Kołc, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. J. Zięba-Palus

Zastosowanie technik chromatograficznych z detekcją masową do oznaczenia substancji obecnych w materiale biologicznym w niskich stężeniach
dr Agnieszka Skulska, Wydział Chemii UJ
promotor: prof. dr hab. A. Parczewski (opiekun: dr hab. M. Kała)

Problemy profilowania narkotyków z grupy ecstasy
dr Małgorzata Świst, Wydział Chemii UJ
promotor: prof. dr hab. A. Parczewski (opiekun: dr D. Zuba)

Badaniach śladów lakierowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas
(Py-GC/MS) dla celów kryminalistycznych
dr Jakub M. Milczarek, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. J. Zięba-Palus

Metodyka badań materiałów kryjących w naukach sądowych
dr Marcin Kunicki, Wydział Chemii UJ
promotor: prof. dr hab. A. Parczewski

Poczucie alienacji a nieprzystosowanie społeczne nieletnich dziewcząt
dr Tomasz Rajtar, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
promotor: prof. dr hab. Józef K. Gierowski

Oznaczanie Δ9-tetrahydrokannabinolu techniką chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
dr Maciej Kochanowski, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. M. Kała (opiekun: prof. dr hab. A. Parczewski)

Prace doktorskie w realizacji:

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce