1. BIOLOGIA SĄDOWA
     1.1. ANTROPOLOGIA SĄDOWA (KD)
          1.1.1. Identyfikacja osób na podstawie wyglądu
          1.1.2. Badania szkieletu
     1.2. DAKTYLOSKOPIA (KD)
          1.2.1. Wizualizacja i identyfikacja śladów daktyloskopijnych
     1.3. GENETYKA SĄDOWA (G)
          1.3.1. Poszukiwanie i identyfikacja rodzaju śladów biologicznych
          1.3.2. Badania śladów biologicznych w zakresie autosomalnych markerów typu STR, markerów typu STR chromosomu Y, polimorficznych regionów mitochondrialnego DNA
          1.3.3. Identyfikacja szczątków ludzkich (badania historyczne, ofiary katastrof i wypadków)
          1.3.4. Identyfikacja pochodzenia gatunkowego materiału biologicznego
          1.3.5. Analiza genetyczna materiału zwierzęcego
          1.3.6. Predykcja niektórych cech fizycznych człowieka
          1.3.7. Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa

2. CHEMIA SĄDOWA

     2.1. Badania fizykochemiczne mikrośladów (KM)
          2.1.1. Lakiery i tworzywa sztuczne 
          2.1.2. Ślady materiałów polimerowych
          2.1.3. Okruchy szkła
          2.1.4. Drobiny metali i ich stopów
          2.1.5. Fragmenty pojedynczych włókien
          2.1.6. Wyroby tekstylne 
          2.1.7. Pozostałości powystrzałowe
          2.1.8. Łuski nabojów, ew. drobiny pobrane z ich wnętrza
          2.1.9. Przestrzeliny w odzieży i fragmentach tkanek
          2.1.10. Materiały pisarskie (tonery, farby drukarskie, atramenty i pasty długopisowe)
          2.1.11. Próbki z pogorzeliska
          2.1.12. Próbki środowiskowe
          2.1.13. Próbki materiałów wybuchowych oraz próbki z miejsca wybuchu
          2.1.14. Ręczne miotacze gazu i materiały zabezpieczone w sprawach związanych z użyciem środków drażniących
     2.2. Badanie napojów alkoholowych na obecność substancji skażających oraz weryfikacja sposobu produkcji (TA)
     2.3. Badanie substancji zabezpieczonych z rynku narkotykowego (narkotyki, nowe substancje psychoaktywne (dopalacze), środki zastępcze, prekursory)  (TA)
     2.4. Analiza potwierdzająca skład leków  (TA)
     2.5. Identyfikacja nieznanych substancji

3. INFORMATYKA SĄDOWA

     3.1. Badania autentyczności nagrań (analogowych i cyfrowych) (F)
     3.2. Korekcja nagrań (F)
     3.3. Badanie informacji zapisanych w postaci cyfrowej
          3.3.1. Badanie nośników danych
          3.3.2. Badania urządzeń mobilnych
          3.3.3. Badanie cyfrowych rejestratorów z systemów monitoringu

4. INŻYNIERIA SĄDOWA

     4.1. Badanie zdarzeń drogowych (w tym rekonstrukcja wypadków drogowych) (W)
     4.2. Rekonstrukcja przebiegu innych zdarzeń (W)
     4.3. Analiza śladów krwawych - określenie mechanizmu ich powstania (KM)
     4.4. Mechanoskopia (KM)
     4.5. Traseologia (KM)

5. TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

     5.1. Badanie materiału biologicznego celem określenia wpływu substancji na sprawność psychomotoryczną:
          5.1.1. Alkoholu etylowego (TA)
          5.1.2. Substancji działających podobnie do alkoholu (środków odurzających i substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy)  (TT)
          5.1.3. Substancji ułatwiających dokonanie przestępstwa (TT)
     5.2. Ocena stanu trzeźwości na podstawie danych zebranych w aktach sprawy (TA)
     5.3. Badanie ludzkiego materiału biologicznego celem identyfikacji, oznaczenia substancji mogących mieć związek z zagrożeniem zdrowia lub życia (TT)
          5.3.1. Diagnostyka zatruć tlenkiem węgla (TA)
          5.3.2. Alkohol etylowy i składniki alkoholi niekonsumpcyjnych (TA/TT)
          5.3.3. Lotne związki organiczne (TT)
          5.3.4. Środki odurzające i substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne (TT)
          5.3.5. Aktywne składniki leków (TT)
          5.3.6. Pestycydy (TT)
          5.3.7. Trucizny organiczne pochodzenia roślinnego i syntetycznego (TT)
          5.3.8. Toksyczne metale i niemetale (TT)
          5.3.9. Aniony (TT)
          5.3.10. Substancje żrące, drażniące i duszące (TT)
     5.4. Badania ludzkiego materiału biologicznego i materiału nie biologicznego dla celów sądowych związanych z ustawami dotyczącymi zagrożenia zdrowia lub życia człowieka (TT)
     5.5. Opiniowanie na podstawie danych zebranych w aktach sprawy w zakresie chemicznej analityki toksykologicznej (TT)

6. PSYCHOLOGIA SĄDOWA (P)
     6.1. Badania psychologiczne dotyczace osób dorosłych i dzieci

7. ANALIZA MOWY (F)

     7.1. Badania porównawcze mówcy  
     7.2. Spisanie treści nagrania 

8. ANALIZA PISMA RĘCZNEGO ORAZ DOKUMENTÓW (KP)

     8.1. Analiza pismoznawcza
     8.2. Ekspertyzy dokumentów
     8.3. Ustalanie techniki druku oraz rodzaju materiału kryjącego
     8.4. Porównywanie właściwości fizykochemicznych oraz różnicowanie materiałów kryjących i papierów
     8.5. Badania maszynopisów, wydruków i odcisków pieczątek 
     8.6. Ustalanie kolejności naniesienia na podłoże krzyżujących się linii
     8.7. Weryfikacja autentyczności dokumentów zabezpieczonych
     8.8. Ujawnianie i odczytywanie pisma wgłębionego
     8.9. Odczytywanie zakreślonych, wywabionych bądź częściowo usuniętych zapisów
     8.10. Badania pod kątem naniesienia na dokument elementów wtórnych lub usuwania elementów znajdujących się na nich pierwotnie

 

TT    Pracownia Analiz Toksykologicznych  
TA    Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków  
KM   Pracownia Badania Mikrośladów  
KP   Pracownia Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów  
KD   Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej 
W     Zakład Badania Wypadków Drogowych
P      Zakład Psychologii Sądowej  
G     Pracownia Genetyki Sądowej 
F      Pracownia Analizy Mowy i Nagrań  
I       Pracownia Informatyki Sądowej

 

 

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce