Do góry
Na dół

UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Komunikat

Aby zapobiec powstaniu zaległości i opóźnień w terminowym wykonaniu ekspertyz a także z uwagi na zgodność z obowiązującymi w Instytucie Ekspertyz Sądowych procedurami jakości zobowiązujemy wszystkie jednostki zlecające Instytutowi opracowanie ekspertyzy i wydanie opinii z zakresu toksykologii sądowej, w której przedmiotem badania jest zabezpieczony materiał biologiczny (krew, inne płyny fizjologiczne, próbki tkanek ludzkich) na obecność środków podobnie działających do alkoholu, nowych substancji psychoaktywnych, leków, narkotyków i trucizn - do uprzedniego uzgodnienia z kierownikiem Pracowni Analiz Toksykologicznych, czy IES podejmie się wydania opinii oraz w jakim terminie zlecenie może zostać zrealizowane.

Jeżeli jednostka zlecająca (Sąd, Prokuratura, Policja) prześle do Instytutu materiał biologiczny wraz z postanowieniem dowodowym i zleceniem sporządzenia opinii, bez uprzedniego uzgodnienia, zaś termin wydania opinii wyznaczony w zleceniu okaże się niemożliwy do zaakceptowania, z uwagi na obciążenie Pracowni Analiz Toksykologicznych IES wcześniejszymi zleceniami, Kierownik Pracowni poinformuje jednostkę zlecającą o realnym terminie sporządzenia opinii. W przypadku, gdy jednostka zlecająca nie zaakceptuje podanego przez Instytut terminu wykonania zlecenia, przesłany materiał biologiczny odesłany zostanie pocztą kurierską do jednostki zlecającej – na koszt tej jednostki. Materiał do transportu będzie zabezpieczony w opakowaniu zapewniającym właściwe warunki temperaturowe.

Przewidywane terminy wykonania ekspertyz w Pracowni Analiz Toksykologicznych

Typ sprawy

Zleceniodawca

Termin

uzupełniająca

Sąd

1 miesiąc

Organy dochodzeniowo-śledcze

2 miesiące

areszt

Sąd

2 miesiące

Organy dochodzeniowo-śledcze

3 miesiące

pozostałe

Sąd

2 miesiące

Organy dochodzeniowo-śledcze

6-9 miesięcy