Do góry
Na dół

Informacja ogólna

Kierownik Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków

dr Karolina Sekuła
tel.: +48 12 618 57 59

W Pracowni zatrudnionych jest 14 osób z wykształceniem chemicznym, z których 5 ma status biegłego.

Telefon+ +48 (12) 618 57 00, wewn. 759

Opinie dotyczące zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych realizowane są w terminie do dwóch tygodni.

Działalność opiniodawcza

W Pracowni wykonywane są ekspertyzy i wydawane opinie w zakresie:

 • oznaczania alkoholu etylowego w materiale biologicznym pobranym od osób żywych oraz ze zwłok (metoda akredytowana);
 • oznaczania hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi w celu diagnostyki zatruć tlenkiem węgla;
 • oceny stanu trzeźwości na podstawie danych zebranych w aktach sprawy;
 • badania napojów alkoholowych na obecność substancji skażających oraz weryfikacja sposobu produkcji;
 • analizy jakościowej i ilościowej próbek substancji psychotropowych i środków odurzających („narkotyków”), nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów, chemicznych składników środków zastępczych, w tym tzw. dopalaczy oraz analizy jakościowej ich śladów;
 • określania ilości potencjalnych dawek substancji psychoaktywnych zawartych w zabezpieczonym materiale;
 • analizy identyfikacyjnej chemicznych składników aktywnych preparatów farmaceutycznych (niebędących pochodzenia biologicznego) oraz badania składu nieznanych substancji chemicznych, w przypadku kiedy istnieje podejrzenie, ze mogły one być przyczyną zatrucia lub zgonu.

Działalność naukowa
Obecnie w Pracowni prowadzone są badania nad:

 • opracowaniem nowych metod identyfikacji i oznaczania nowych substancji psychoaktywnych oraz chemicznych składników środków zastępczych, w tym tzw. dopalaczy;
 • wpływem kolejnych nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na popularność nowych narkotyków w Polsce w latach 2008-2017.

Wyniki badań są publikowane w czasopismach, głównie tych posiadających współczynnik wpływu (impact factor), np. Drug Testing and Analysis, Forensic Science International, Forensic Toxicology, Analitycal and Bioanalytical Chemistry oraz prezentowane są licznie na konferencjach i szkoleniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Działalność edukacyjna i popularyzatorska

 • współorganizacja dorocznej Konferencji Toksykologów Sądowych;
 • szkolenia dla potrzeb Krajowego Centrum Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;
 • szkolenia na kursach specjalizacyjnych: „Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych", „Toksykologia kliniczna, sądowa, terapia monitorowana stężeniem    leku we krwi” oraz „Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem metod analizy instrumentalnej: GC, GC-MS, HPLC,  HPLC-MS, HPLC-MS-MS, ASA (płomieniowa-bezpłomieniowa), spektrofotometria w zakresie UV-VIS” w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w  Warszawie;
 • szkolenie dla pracowników Laboratorium Celnego w Przemyślu pt. „Analiza 'dopalaczy' z wykorzystaniem technik GC/MS i FT-IR";
 • prowadzenie ćwiczeń dla studentów specjalności: chemia sądowa Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • opieka naukowa nad pracami magisterskimi i doktorskimi przeprowadzanymi przez studentów uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz  biologii sądowej (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie);
 • udział w Małopolskiej Nocy Naukowców;
 • działalność wydawnicza

Badania próbek dowodowych prowadzone są z wykorzystaniem następującej aparatury badawczej:

 • 3 chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas (GC-MS),
 • 4 chromatografy gazowe z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID),
 • 2 wysokosprawne chromatografy cieczowe z detektorem szeregu diod (HPLC-DAD),
 • 1 ultrasprawny chromatograf cieczowy z detektorem szeregu diod (UPLC-PDA),
 • 1 ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem wyładowań koronowych (UHPLC-PDA-CAD),
 • 1 chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z połączeniem hybrydowym kwadrupola i analizatora czasu przelotu (LC/QTOF-MS),
 • spektrometr średniej podczerwieni z transformacją Fouriera wyposażony w przystawkę do analizy próbek techniką tłumionego wewnętrznego odbicia (ATR-FT-IR),
 • spektrofotometr z zakresu ultrafioletu i światła widzialnego (UV/VIS).


Zakłady i Pracownie